งานนักวิเคราะห์ระบบ
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-2 จาก 2 ตำแหน่งงาน
  PTG Energy Public Company Limited's banner
  PTG Energy Public Company Limited's logo
  ห้วยขวาง
  • ศึกษาและวิเคราะห์การออกแบบ และการพัฒนาระบบงาน
  • วางแผนการทำ Unit & SIT Test
  • ประสานงานกับผู้ใช้ระบบงานในการทดสอบระบบงาน UAT