งานหัวหน้าฝ่ายบุคคล
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-5 จาก 5 ตำแหน่งงาน
  Thai Beverages Public Company Limited's banner
  Thai Beverages Public Company Limited's logo
  จตุจักร
  • ปริญญาตรี/โท สาขาบริหารทรัพยากรบุคคลsหรือสาขาอื่นๆ
  • มีประสบการณ์ด้านทรัพยากรบุคคลอย่างน้อย 5 ปี
  • มีความรู้ความเข้าใจในงาน HRM/HRD ทั้งกระบวนการ