งานพนักงานขาย
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-7 of 7 jobs
  SEIKO (THAILAND) CO., LTD. ( HEAD OFFICE )'s banner
  SEIKO (THAILAND) CO., LTD. ( HEAD OFFICE )'s logo
  Huaykwang
  • เคยผ่านงานห้างสรรพสินค้า ในระดับหัวหน้างาน
  • เคยผ่านงานจัดการบริหารกำลังคนไม่น้อยกว่า 30 คน
  • สามารถควบคุมทีมงานได้