งานผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-2 จาก 2 ตำแหน่งงาน
  Lion Corporation (Thailand) Limited's banner
  Lion Corporation (Thailand) Limited's logo
  ยานนาวา
  • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาการตลาด
  • เศรษฐศาสตร์ สถิติ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์งานวิเคราะห์ข้อมูล / ยอดขาย/ Big Data