งานนักวิเคราะห์ทางการเงิน
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-7 จาก 7 ตำแหน่งงาน
  The Thai Bond Market Association's banner
  The Thai Bond Market Association's logo
  ปทุมวัน
  • บริหารจัดการฐานข้อมูลผู้ออกตราสารหนี้
  • วิเคราะห์เครดิตและข้อมูลทางการเงิน
  • วิเคราะห์ความต้องการเงินทุนของกิจการ
  Nuui World Company Limited's banner
  Nuui World Company Limited's logo
  ลาดพร้าว
  • ปริญญาตรี สถิติ เศรษฐศาสตร์ บัญชี สาขาเกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ 0-2 ปี ในการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ
  • ประสบการณ์ในการใช้ Excel, Power BI
  Principal Healthcare Company Limited's banner
  Principal Healthcare Company Limited's logo
  วัฒนา
  • มีประสบการณ์การทำงานในบริษัทมหาชน
  • มีใบอนุญาตผู้สอบบัญชี (CPA)
  • สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้