งานเลขานุการผู้บริหาร
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-6 จาก 6 ตำแหน่งงาน
  AURORA DESIGN PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  AURORA DESIGN PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  บางนา
  • บุคลิกภาพดี คล่องแคล่ว เรียนรู้ไว
  • ไม่จำกัดประสบการณ์
  • ถ้ามีประสบการณ์ AE หรือ Air Hostess จะพิจารณาพิเศษ