งานวิศวกรเครื่องกล
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-12 จาก 12 ตำแหน่งงาน
  Water Field Asia Co., Ltd.'s banner
  Water Field Asia Co., Ltd.'s logo
  ประเวศ
  • รักษาฐานลูกค้าเดิม และความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า
  • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรเครื่องกลหรือไฟฟ้า
  • มีประสบการณ์ด้านการขายสินค้าอุตสาหกรรม
  Bangchak Corporation Public Company Limited's banner
  Bangchak Corporation Public Company Limited's logo
  พระโขนง
  • มีประสบการณ์บำรุงรักษา rotating equipment/machine
  • Rotating e.g. Pump, Compressor, Steam, Gas Turbine
  • วางแผน จัดทำ ปรับปรุงแผนงานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน