งานผู้จัดการฝ่ายบุคคล
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-6 จาก 6 ตำแหน่งงาน
  Nakhonchai Air Co., Ltd.'s banner
  Nakhonchai Air Co., Ltd.'s logo
  กรุงเทพมหานคร
  • มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน
  • เงินเดือนตามโครงสร้างบริษัท
  • การศึกษาปริญญาตรี ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์
  ธนบุรี
  • มีความอดทนและรับมือกับสภาวะกดดันได้ดี
  • ประสบการณ์งานด้านกฎหมายและงานธุรการ
  • แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี