งานวิศวกร
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-1 จาก 1 ตำแหน่งงาน
  Federal Electric Corp., Ltd.'s banner
  Federal Electric Corp., Ltd.'s logo
  บางพลี
  • ปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์ สาขา ฟิสิกส์
  • ประสบการณ์ด้านงานมาตรฐานและทดสอบผลิตภัณฑ์ 2 ปี
  • มีทักษะทางด้านการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี