งานวิศวกรซอฟต์แวร์
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-2 จาก 2 ตำแหน่งงาน
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's banner
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's logo
  จตุจักร
  • ปริญญาตรีขึ้นไป : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • มีความรู้ความเข้าใจฐานข้อมูล
  • มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องสคริปต์และเว็ปไซต์