งานผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-4 จาก 4 ตำแหน่งงาน
  Sukhumvit Asset Management Co., Ltd.'s logo
  จตุจักร
  • มีประสบการณ์งานสินเชื่่อหรือด้านปรับโครงสร้างหนี้
  • มีความรู้และประสบการณ์ด้านสินเชื่อ และการแก้ไขหนี้
  • มีความรู้ด้านการวิเคราะห์เชิงธุรกิจและการเงิน
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's banner
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's logo
  กรุงเทพมหานคร
  • ดูแลทีมสาขาด้านเป้าหมายเงินฝาก กองทุน ประกันชีวิต
  • จัดทำกลยุทธ์การตลาดให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
  • บริหารทีมงานโดยการควบคุมดูแล พัฒนา ให้คำแนะนำ