งานผู้ควบคุมบัญชีและการเงิน
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-8 จาก 8 ตำแหน่งงาน
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s banner
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s logo
  สาทร
  • มีความรู้ด้านบัญชีต้นทุน
  • มีความรู้ด้านบัญชีบริหารและการเงิน
  • มีประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย 10 ปีขึ้นไป
  Smooth E Co., Ltd.'s banner
  Smooth E Co., Ltd.'s logo
  สาทร
  • มีประสบการณ์ด้านงานบัญชีมากกว่า 3 ปี
  • มีใบอนุญาตผู้ทำบัญชี
  • สามารถปิดงบบัญชีได้
  Cosmic Concord Corp., Ltd.'s banner
  Cosmic Concord Corp., Ltd.'s logo
  ยานนาวา
  • ปิดงบบัญชีรายเดือนและรายปี รายงานบัญชีและการเงิน
  • ควบคุมดูแลระบบงานบัญชีให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัท
  • วางแผนภาษีอากร ทำรายงานและวิเคราะห์ระบบบัญชี
  Thai Beverages Public Company Limited's banner
  Thai Beverages Public Company Limited's logo
  คลองเตย
  • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านการบัญชี
  • มีประสบการณ์ในการจัดทำงบการเงินรวมของบริษัทมหาชน
  • จัดทำงบการเงิน และงบการเงินรวมได้