งานผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-3 จาก 3 ตำแหน่งงาน
  M.C.T. International Co., Ltd.'s logo
  ภาษีเจริญ
  • อายุ 30-40 ปี
  • มีประสบการณ์การเป็นผู้จัดการฝ่ายขาย
  • การศึกษา ปริญญาตรี สาขาการตลาด