งานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-21 จาก 21 ตำแหน่งงาน
  Castem (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Castem (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  Samutprakarn > Muang
  • งานวางแผนกำลังคน / กลยุทธ์ / การบริหารบุคคล (HR pl
  • รับสมัครงาน ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร นัดเริ่มงา
  • คิดเงินดือนค่าแรง ค่าจ้าง เช็คเวลาการทำงานแต่ละวัน
  SKOOTAR BEYOND CO., LTD.'s banner
  SKOOTAR BEYOND CO., LTD.'s logo
  Klongtoey
  • มีประสบการณ์งานบริหารทรัพยากรบุคคล
  • มีทัศนคติที่ดีในการดูแลบุคลากร
  • Hybrid Working
  Legacy Corp Co., Ltd.'s logo
  YannawaTHB 20K - 24,999 /เดือน
  • จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับพนักงาน
  • สื่อสารให้พนักงานเข้าใจถึงนโยบายต่างๆขององค์กร
  • มีประสบการณ์ในการทำงานด้าน HR ไม่ต่ำกว่า 3 ปี
  Dplus Intertrade Company Limited's banner
  Dplus Intertrade Company Limited's logo
  Yannawa
  • Human Resources Management
  • 5+ years experience in HR position
  • Strong leadership and analytical skill
  AP (Thailand) Public Company Limited's banner
  AP (Thailand) Public Company Limited's logo
  Bangkok
  • Leading property development company in Thailand
  • At least 3 years of training experience
  • SalesTraining Course Design
  Modernform Group Public Company Limited's banner
  Modernform Group Public Company Limited's logo
  Suanluang
  • บริหารทรัพยากรบุคคล , กลยุทธ์ด้าน HR ,
  • Human resource , จัดการทรัพยากรมนุษย์ ,
  • ผู้บริหารเพื่อวางแผน