งานผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-4 จาก 4 ตำแหน่งงาน
  The Thai Silk Co., Ltd.'s banner
  The Thai Silk Co., Ltd.'s logo
  พระโขนง
  • เทคนิคการเจรจาต่อรองและการประสานงาน
  • ความเป็นผู้นำ การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
  • ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ MS Office / SAP