งานผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-4 จาก 4 ตำแหน่งงาน
  OSHINEI ENTERPRISE CO., LTD.'s banner
  OSHINEI ENTERPRISE CO., LTD.'s logo
  วัฒนาTHB 55K - 69,999 /เดือน
  • เคยผ่านงานในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายปฎิบัติการมาก่อน
  • เคยผ่านงานในธุรกิจร้านอาหารมาเท่านั้น
  • มนุษย์สัมพันธ์ดี กล้านำเสนอและเปลี่ยนแปลง
  KAMU KAMU Co., Ltd.'s logo
  กรุงเทพมหานคร
  • บริหารจัดการฝ่ายปฎิบัติการรา้นค้าทุกสาขา
  • มีความเป็นมืออาชีพ เข้าใจสายงานปฎิบัติการร้านค้า
  • มีทักษะในการบริหารทีมงาน มีจิตวิทยาสูง
  Thai Foods Group Public Company Limited's banner
  Thai Foods Group Public Company Limited's logo
  กรุงเทพมหานคร
  • มีความรู้เกี่ยวกับแบบระบบไฟฟ้าระบบพลังงานแสงอาทิตย
  • บริหารจัดการเกี่ยวกับงานระบบพลังงานไฟฟ้า
  • มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ (พูด อ่าน เขียน