งานบุคคล
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 42 ตำแหน่งงาน
  People Plus Software Co., Ltd.'s banner
  People Plus Software Co., Ltd.'s logo
  วัฒนาTHB 30K - 69,999 /เดือน
  • สวัสดิการเยี่ยม , ประกันชีวิต / สุขภาพ , กองทุนฯ
  • ติดรถไฟฟ้า , รถใต้ดิน, แอร์พอร์ลิ้ง , เรือ
  • มีประสบการณ์ 1-3 ปี ในการพัฒนาคอมพิวเตอร์โปรแกรม
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's banner
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's logo
  วัฒนา
  • ปริญญาตรี : สาขา บริหารงานบุคคล
  • Time Attendance ตั้งแต่ 3 ปี ขึ้นไป
  • ทำงานวันจันทร์-วันศุกร์
  Modernform Group Public Company Limited's banner
  Modernform Group Public Company Limited's logo
  สวนหลวง
  • บริหารทรัพยากรบุคคล , กลยุทธ์ด้าน HR ,
  • Human resource , จัดการทรัพยากรมนุษย์ ,
  • ผู้บริหารเพื่อวางแผน
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's banner
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's logo
  คลองเตย
  • ปริญญาตรี/โท สาขา HR หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านงานสวัสดิการไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน)
  Von Bundit Co., Ltd.'s banner
  Von Bundit Co., Ltd.'s logo
  วัฒนา
  • ดูแลงานด้านการสรรหา ว่าจ้าง
  • สามารถเดินทางไปทำงานต่างสาขาได้
  • มีไหวพริบ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's banner
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's logo
  วัฒนา
  • ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์ด้านงานสรรหาบุคลากร
  • มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
  Grande Asset Hotels And Property Public Co., Ltd.'s banner
  Grande Asset Hotels And Property Public Co., Ltd.'s logo
  คลองเตย
  • ดูแลรับผิดชอบงานด้านทรัพยากรบุคคล สรรหา คัดเลือก
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์การทำงานทรัพยากรมนุษย์ 2-3 ปี
  Media Garden Co., Ltd.'s banner
  Media Garden Co., Ltd.'s logo
  สวนหลวงTHB 16K - 24,999 /เดือน
  • บริษัทชั้นนำด้านการจัดงานEventและE-Sport ระดับโลก
  • โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
  • มีคอมมิชชั่นให้กับพนักงานทุกคนทุกแผนก
  Ananda Development Public Company Limited's banner
  Ananda Development Public Company Limited's logo
  กรุงเทพมหานคร
  • ที่ปรึกษางานบริหารจัดการทรัพย์สิน
  • บริหารจัดการทรัพย์สิน การหารายได้
  • บริหารงานสื่อสารและความสัมพันธ์กับลูกค้า
  THONGLOR MANAGEMENT CO., LTD.'s banner
  THONGLOR MANAGEMENT CO., LTD.'s logo
  วัฒนา
  • ดูแลความเรียบร้อยและความปลอดภัยของศูนย์การค้า
  • ประสานงานด้านการให้บริการ แก่ผู้ใช้บริการ
  • ประสานงานการป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในอาคาร
  ถัด ไป