งานผู้จัดการฝ่ายบุคคล
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-9 จาก 9 ตำแหน่งงาน
  Sitthinan Co.,Ltd.'s banner
  Sitthinan Co.,Ltd.'s logo
  บางรัก
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี
  • มีความรู้ด้านตั้งหนี้และสต็อกสินค้า
  • มีทักษะด้านสื่อสาร การประสานงาน และการทำงานเป็นทีม