งานผู้จัดการฝ่ายการเงิน
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-10 จาก 10 ตำแหน่งงาน
  Altitude Development Co., Ltd.'s banner
  Altitude Development Co., Ltd.'s logo
  สาทร
  • Finance Planning, Analysis, Budgeting, Forecasti
  • Audit firm would be a plus with people managemen
  • finance software, GAPP, TAS, TFRS
  Seacon Co., Ltd.'s banner
  Seacon Co., Ltd.'s logo
  บางรักTHB 55K - 89,999 /เดือน
  • วางระบบการจัดทำบัญชีและการเงินให้มีมาตรฐาน
  • จัดทำรายงานและเอกสารทางบัญชี
  • ตรวจสอบและอนุมัติการจ่ายเงินทุกประเภท
  Pacific Leisure (Thailand) Ltd.'s banner
  Pacific Leisure (Thailand) Ltd.'s logo
  ปทุมวัน
  • ตรวจสอบเอกสารและบันทึกบัญชีด้านตั้งค่าใช้จ่าย
  • ติดตามและตรวจสอบรายได้และต้นทุนแต่ละโครงการ
  • ปิดบัญชีรายเดือนและจัดทำรายละเอียดประกอบการปิดบัญช