งานบัญชี
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 160 ตำแหน่งงาน
  Southest Life Insurance Public Company Limited's logo
  Bangrak
  • มาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ / IFRS 17
  • กฎหมายภาษีอากร, บัญชีประกัน
  • จัดทำกรอบนโยบายทางการบัญชี
  Central Group (Central Pattana Public Company Limited)'s banner
  Central Group (Central Pattana Public Company Limited)'s logo
  Bangkoknoi
  • มีประสบการณ์งานบัญชีด้านรับ
  • มีความรู้เรื่องการจัดทำบัญชี AR
  • มีทักษะการสื่อสารที่ดี
  Seacon Co., Ltd.'s banner
  Seacon Co., Ltd.'s logo
  Bangrak
  • ผู้จัดการบัญชี
  • พนักงานบัญชีอาวุโส
  • ผู้บริหาร
  Central Group (Central Pattana Public Company Limited)'s banner
  Central Group (Central Pattana Public Company Limited)'s logo
  Bangkoknoi
  • มีประสบการณ์ปิดงบการเงิน
  • สามารถตรวจสอบบันทึกบัญชีต่างๆได้
  • มีประสบการณ์ด้าน Auditor
  Poon Phol Co., Ltd.'s banner
  Poon Phol Co., Ltd.'s logo
  Bangrak
  • มีประสบการณ์งานบัญชี 3-5 ปี
  • มีความละเอียดรอบคอบ และมนุษยสัมพันธ์ดี
  • มีทักษะด้านสื่อสาร การประสานงาน
  Central Restaurants Group (CRG)'s banner
  Central Restaurants Group (CRG)'s logo
  Bangrak
  • จบการศึกษาปริญญาตรี/ปริญญาโท สายบัญชี
  • ประสบการณ์ทำงานด้านบัญชี อย่างน้อย 5 ปี
  • Audit,GL,Accounting Manager
  Sitthinan Co.,Ltd.'s banner
  Sitthinan Co.,Ltd.'s logo
  Bangrak
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี
  • มีความรู้ด้านตั้งหนี้และสต็อกสินค้า
  • มีทักษะด้านสื่อสาร การประสานงาน และการทำงานเป็นทีม
  Central Group (Central Pattana Public Company Limited)'s banner
  Central Group (Central Pattana Public Company Limited)'s logo
  Pathumwan
  • ดูแล ตรวจสอบบัญชีด้านจ่ายอย่างชำนาญ
  • มีความรู้ เข้าในงานภาษี
  • มีทักษะการสื่อสารที่ดี
  ถัด ไป