งานหัวหน้าฝ่ายบุคคล
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-8 จาก 8 ตำแหน่งงาน
  คลองเตย
  • จัดทำเอกสาร สัญญาจ้างต่างๆ
  • ดูแลงานกฏหมายแรงงาน ติดต่อราชการและแรงงานต่างด้าว
  • ดูแลสรรหาพนักงานใหม่
  Ramathibodi Foundation's banner
  Ramathibodi Foundation's logo
  ราชเทวีTHB 30K - 44,999 /เดือน
  • ปริญญาตรี สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรืออื่นๆ
  • HR practice - end to end process
  • ปสกด้าน HR ไม่ต่ำกว่า 5 ปี, ทำ VLookup,Pivot Table
  Pacific Pipe Public Company Limited's banner
  Pacific Pipe Public Company Limited's logo
  สาทร
  • วิเคราะห์ ออกแบบ ประสานงาน สื่อสาร ติดตาม งานฝึกอบ
  • งานบริหารจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management)
  • การสื่อสารกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์
  Von Bundit Co., Ltd.'s banner
  Von Bundit Co., Ltd.'s logo
  วัฒนา
  • ดูแลงานด้านการสรรหา ว่าจ้าง
  • สามารถเดินทางไปทำงานต่างสาขาได้
  • มีไหวพริบ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี