งานผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-4 จาก 4 ตำแหน่งงาน
  ห้วยขวาง
  • สามารถใช้ภาษาจีนในการสื่อสารได้ดี
  • มีทักษะในการสื่อสารและทักษะการแก้ปัญหาที่ดี
  • มีประสบการในการบริหารจัดการ นำทีม