งานผู้จัดการฝ่ายบัญชี
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 34 ตำแหน่งงาน
  ปทุมวัน
  • วิเคราะห์ วางแผน ตรวจสอบ ให้คำแนะนำ และติดตาม
  • จัดทำและตรวจสอบเอกสารทางการเงิน รายงาน
  • กำกับดูแลการบริหารเงินของบริษัทและของบริษัทในกลุ่ม
  Like Me Co., Ltd.'s banner
  Like Me Co., Ltd.'s logo
  คลองสาน
  • ควบคุมระบบปฏิบัติทั้งระบบ&การทางการบัญชีของบริษัท
  • ออฟฟิศอยู่ติด BTS กรุงธนบุรี, เข้า Office 100%
  • มีทีมบัญชีแล้ว /ธุรกิจ Media,Education,Technology
  EASTERN SUGAR & CANE PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  EASTERN SUGAR & CANE PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  บางรัก
  • วางระบบควบคุม และตรวจสอบการจัดทำบัญชีต้นทุน
  • คำนวณต้นทุนการผลิต
  • ควบคุมการปิดบัญชีต้นทุนและ Inventory
  Mitr Phol Sugar Corp., Ltd.'s banner
  Mitr Phol Sugar Corp., Ltd.'s logo
  คลองเตย
  • บริหารการจัดทำงบประมาณประจำปี
  • บริหารงานปิดบัญชีของบริษัท ในประเทศและต่างประเทศ
  • จัดทำรายงานและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร
  PANJAPOL PROPERTY CO., LTD.'s banner
  PANJAPOL PROPERTY CO., LTD.'s logo
  บางรัก
  • ได้ใช้ความสามารถด้านบัญชีและการเงินเต็มที่
  • ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์ มีประกันสุขภาพกลุ่ม
  • มีประสบการณ์หรือเคยทำงานใน Industry ด้าน Property
  Bangpakok Hospital Group Co., Ltd.'s logo
  จอมทอง
  • วางแผนงานด้านบัญชี
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี
  • จบปริญญาตรี-โท สาขาบัญชี
  BEC World Public Co., Ltd.'s banner
  Smooth E Co., Ltd.'s banner
  Smooth E Co., Ltd.'s logo
  บางรัก
  • มีประสบการณ์ด้านงานบัญชีมากกว่า 5 ปี
  • มีความรู้ด้านบัญชีและภาษี
  • สามารถปิดงบบัญชีได้
  Buriram Sugar Public Company Limited's banner
  Buriram Sugar Public Company Limited's logo
  พญาไท
  • จัดทำงบการเงิน งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไร-ขาดทุน
  • สอบทานการตั้งหนี้-ลูกหนี้และการบันทึกค่าใช้จ่าย
  • จัดทำหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อส่งตลาดหลักทรัพย์
  Buriram Sugar Public Company Limited's banner
  Buriram Sugar Public Company Limited's logo
  พญาไท
  • บริหารงานบัญชีต้นทุนผลิต ต้นทุนมาตรฐาน
  • สอบทานข้อมูลสินค้าคงเหลือ,ต้นทุนสินค้าคงเหลือ
  • รายงานสินค้าคงเหลือประจำเดือนประจำไตรมาสและประจำปี
  EASTERN SUGAR & CANE PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  EASTERN SUGAR & CANE PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  บางรัก
  • วางระบบควบคุม และตรวจสอบการจัดทำบัญชีลูกหนี้
  • ตรวจสอบรายงานทางภาษีซื้อ (ภพ.30) ประจำเดือน
  • ตรวจสอบ/บันทึกตั้งลูกหนี้ พร้อมกระทบยอด
  PANJAPOL PROPERTY CO., LTD.'s banner
  PANJAPOL PROPERTY CO., LTD.'s logo
  กรุงเทพมหานคร
  • ได้ใช้ความสามารถทางด้านบัญชีเต็มที่
  • ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์
  • มีประสบการณ์ในธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ , ก่อสร้าง
  Thoresen Thai Agencies Public Company Limited's banner
  Thoresen Thai Agencies Public Company Limited's logo
  ปทุมวัน
  • มีประสบการณ์ด้านบัญชีต้นทุนโรงงาน
  • มี CPD
  • ปิดงบการเงิน, มีความรู้ด้านภาษี
  Future Makers Co., Ltd.'s banner
  Future Makers Co., Ltd.'s logo
  คลองสานTHB 70K - 159,999 /เดือน
  • Salary 70,000 - 150,000
  • วางแผนระบบงานที่เกี่ยวข้องกับทีมบัญชีและการเงิน
  • มีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชีและการเงิน
  ยานนาวาTHB 45K - 69,999 /เดือน
  • สวัสดิการ เงินเดือน โอกาสความก้าวหน้า
  • สถานที่ทำงาน : บริษัท ยู แอนด์ ไอ กรุ๊ป จำกัด
  • ทำงาน : จันทร์ - ศุกร์
  Siam Franchise Business Co., Ltd. (Head office)'s logo
  ตลิ่งชันTHB 55K - 89,999 /เดือน
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป
  • ตำแหน่งผู้จัดการบัญชีหรือผู้ช่วยผู้จัดการบัญชี
  • ประสบการณ์ด้านบัญชี 5 ปี ขึ้นไป
  ถัด ไป