• กระตือรือร้นในด้านการขาย การตลาดและการจัดการ
 • ปริญญาตรีสาขาการตลาด การสื่อสาร
 • ทักษะการสร้างทีมและบริหารทีม

16-Aug-17

 

Applied
 • รักงานขายและงานบริการ
 • รักการเรียนรู้และพัฒนาตัวเอง
 • สร้างผลผลิตและขยายทีมงานขายให้บรรลุเป้าหมาย

16-Aug-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาการเงิน
 • ขยัน รักความก้าวหน้า มนุษย์สัมพันธ์ดี
 • บริหารด้านทุนให้กับลูกค้า

16-Aug-17

 

Applied
 • วางแผนกิจกรรมส่งเสริมการตลาดที่มีประสิทธิภาพ
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป ในสาขาการตลาด
 • มีพื้นฐานด้านการตลาด / ประชาสัมพันธ์ / โฆษณา

16-Aug-17

 

Applied
 • ประชาสัมพันธ์ บริการให้คำปรึกษา
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดอายุ
 • แนะนำการลงทุนในทองคำให้กับนักลงทุนหรือผู้สนใจ

16-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • ชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • บุคลิกดี น่าเชื่อถือ มีความเชื่อมั่น

16-Aug-17

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุระหว่าง 22- 35 ปี
 • ไม่จำกัดเพศ และการศึกษา
 • มีความขยันและอดทน

16-Aug-17

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 • ปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีทักษะในการวิเคราะห์ และแก้ปัญหา

16-Aug-17

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • ขยัน รักความก้าวหน้า มนุษย์สัมพันธ์ดี
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

16-Aug-17

 

Applied
 • ชาย / หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีความสนุกสนาน เข้ากับคนง่าย
 • มีทัศนคติที่ยืดหยุ่น และพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ

16-Aug-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาการเงิน
 • มีความคิดสร้างสรรค์ ขยัน
 • สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดี

16-Aug-17

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • มีทักษะในการสื่อสาร พูดคุยกับผู้คนทางโทรศัพท์
 • มีน้ำเสียงไพเราะ ในการพูดคุยทางโทรศัพท์

16-Aug-17

 

Applied
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ หากมีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ไม่ต้องลงทุน ไม่ใช่ระดมทุน
 • อายุ 20 ปี ขึ้นไป รักความก้าวหน้า

16-Aug-17

 

Applied

Venture Capitalist

ZEA SAGE CONSULTANT LIMITED PARTNERSHIP

กรุงเทพมหานคร

 • ควบคุมดูแล Project งานที่ได้รับมอบหมายให้
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหาร
 • มีบุคคลิกดี กล้าคิด กล้าเสดงออก มีความรับผิดชอบสูง

16-Aug-17

 

Applied
 • สัญชาติไทย อายุระหว่าง 25-40 ปี
 • มีประสบการณ์การทำงานขั้นต่ำ 2 - 3 ปี
 • มีจิตใจเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur Mindset)

16-Aug-17

 

Applied
 • ชาย-หญิง สัญชาติไทย
 • รักความก้าวหน้า
 • เลื่อนตำแหน่งได้ ตามความสามารถ

16-Aug-17

 

Applied

Project Leader

ZEA SAGE CONSULTANT LIMITED PARTNERSHIP

กรุงเทพมหานคร

 • ดูแลควบคุมยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด
 • ประสบการณ์การทำงานด้านลูกค้าสัมพันธ์
 • ปริญญาตรี หรือปริญญาโท ในทุกสาขา

16-Aug-17

 

Applied
 • ทำการตลาดทางสื่อออนไลน์ website,social network
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • มีความรู้ในด้าน Social Network / Marketing Online

16-Aug-17

 

Applied

Asset Design

ZEA SAGE CONSULTANT LIMITED PARTNERSHIP

กรุงเทพมหานคร

 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ขยัน รักความก้าวหน้า มนุษย์สัมพันธ์ดี
 • มีรถยนต์ส่วนตัว จะพิจารณาเป็นพิเศษ

16-Aug-17

 

Applied
 • วางแผนการตลาด พร้อมทั้งลงมือปฏิบัติตามแผนที่วาง
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ขยัน รักความก้าวหน้า มนุษย์สัมพันธ์ดี

16-Aug-17

 

Applied

Product Connector

ZEA SAGE CONSULTANT LIMITED PARTNERSHIP

กรุงเทพมหานคร

 • วางแผนด้านกลยุทธ์ เพื่อเข้าถึงเป้าหมาย
 • ปริญญาตรีสาขาการตลาด
 • มีความคิดสร้างสรรค์ ขยัน กระตือรือร้น

16-Aug-17

 

Applied
 • วางแผนการตลาด พร้อมทั้งลงมือปฏิบัติตามแผน
 • เพศหญิง / ชาย อายุ 20 -30 ปี
 • การศึกษาปริญญาตรี

16-Aug-17

 

Applied
 • สื่อสารเก่ง (พูดเก่ง) , มีความรับผิดชอบสูง
 • ปริญญาตรี/โท ด้านการจัดการ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะในการสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดี

16-Aug-17

 

Applied
 • วางแผนด้านกลยุทธ์ เพื่อเข้าถึงเป้าหมาย
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาการตลาด
 • มีความคิดสร้างสรรค์ ขยัน

16-Aug-17

 

Applied

Product Ambassador

ZEA SAGE CONSULTANT LIMITED PARTNERSHIP

กรุงเทพมหานคร

 • เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ประชาสัมพันธ์
 • มีประสบการณ์การทำงาน 3-5 ปีขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์การทำงานในด้านการเงิน

16-Aug-17

 

Applied
 • ออกไปพบลูกค้า นำเสนอสินค้า ให้เป็นไปตามแผน
 • เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ขยัน รักความก้าวหน้า มนุษย์สัมพันธ์ดี

16-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล