yan wal yun corporation group co ltd
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-15 จาก 15 ตำแหน่งงาน ที่ yan wal yun corporation group co ltd
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s banner
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s logo

  Sales Manager - Modern Trade

  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.
  สาทร
  • กำหนดกลยุทธ์และวางแผนการขาย
  • วิเคราะห์และประมาณการยอดขายในแผนก
  • การออกเยี่ยมลูกค้า รับฟังความต้องการของลูกค้า
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s banner
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s logo
  สาทร
  • ปริญญาตรี สาขาการจัดการ,บริหารธุรกิจ
  • สามารถสื่อสารภาษาจีนได้ (HSK 5 ขึ้นไป)
  • ต้องมีคะแนนสอบ TOIEC (> 500), TOFEL (> 450)
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s banner
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s logo

  Supervisor - Corporate Finance

  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.
  สาทร
  • วุฒิการศึกษาป.ตรี สาขาการบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์
  • มีประสบการณ์ทางด้านบัญชีการเงิน หรือการบริหารเงิน
  • สามารถอดทนต่อภาวะความกดดันได้ มีความละเอียด รอบคอบ
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s banner
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s logo

  Sales Manager- International Business

  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.
  สาทร
  • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี / โท
  • ประสบการณ์ไม่ตำกว่า 5 ปี ในธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร
  • มีความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับดีมาก
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s banner
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s logo

  Assistant Executive Manager - International Business

  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.
  ตลิ่งชันมากกว่า THB 160K /เดือน
  • วางแผนกลยุทธ์เป้าขายของหน่วยงานต่างประเทศ
  • การใช้กลยุทธ์และวางแผนที่จะพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ
  • บริหารงบประมานการตลาดและส่งเสริมการขาย
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s banner
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s logo
  สาทร
  • อายุ 35 ปีขึ้นไป
  • มีความรู้ด้านบัญชีต้นทุน บัญชีบริหารและการเงิน
  • มีประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย 10 ปีขึ้นไป
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s banner
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s logo

  Sales Manager - Modern Trade

  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.
  สาทร
  • กำหนดกลยุทธ์และวางแผนการขาย
  • วิเคราะห์และประมาณการยอดขายในแผนก
  • การออกเยี่ยมลูกค้า รับฟังความต้องการของลูกค้า
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s banner
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s logo

  Sales Manager- International Business

  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.
  สาทร
  • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี / โท
  • ประสบการณ์ไม่ตำกว่า 5 ปี ในธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร
  • มีความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับดีมาก
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s banner
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s logo
  สาทร
  • ปริญญาตรี สาขาการจัดการ,บริหารธุรกิจ
  • มีประสบการณ์ด้านการขายกับต่างประเทศ
  • ต้องมีคะแนนสอบ HSK5
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s banner
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s logo
  ปริมณฑล-สมุทรสาครTHB 45K - 55K /เดือน
  • จบปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้ในการควบคุมเอกสารในระบบคุณภาพ
  • มีประสบการณ์ในโรงงานผลิตอาหาร จะพิจารณาเป็น
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s banner
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s logo
  สาทร
  • มีความรู้ด้านบัญชีต้นทุน
  • มีความรู้ด้านบัญชีบริหารและการเงิน
  • มีประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย 10 ปีขึ้นไป
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s banner
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s logo

  Sales Manager- International Business (Chinese Speaking)

  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.
  สาทร
  • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี / โท
  • ประสบการณ์ไม่ตำกว่า 5 ปี ในธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร
  • มีความสามารถทางภาษาจีนและภาษาอังกฤษในระดับดีมาก
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s banner
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s logo

  Assistant Executive Manager - International Business

  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.
  ตลิ่งชันมากกว่า THB 160K /เดือน
  • วางแผนกลยุทธ์เป้าขายของหน่วยงานต่างประเทศ
  • การใช้กลยุทธ์และวางแผนที่จะพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ
  • บริหารงบประมานการตลาดและส่งเสริมการขาย
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s banner
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s logo
  สาทร
  • เพศชาย หรือหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
  • มีประสบการณ์ทางด้าน Investment Banking
  • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี