"xSense Information Service Co. Ltd."
  Suggestions will appear below the field as you type
  กำลังโหลด
  กำลังโหลด
  1-2 จาก 2 ตำแหน่งงาน ที่ xSense Information Service Co. Ltd.
  บางเขน
  • ปวช. ขึ้นไป ประสบการณืการทำงาน 3 - 5 ปี
  • มีความชำนาญเส้นทางทั้ง กทม.และต่างจังหวัด
  • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)