wattana co ltd
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-2 จาก 2 ตำแหน่งงาน ที่ wattana co ltd
  Wattana Co., Ltd.'s banner
  Wattana Co., Ltd.'s logo
  คลองเตย
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี
  • วิเคราะห์ระบบและงบการเงิน
  • มีประสบการด้านบัญชีต้นทุนโรงงาน 3 ปีขึ้นไป
  Wattana Co., Ltd.'s banner
  Wattana Co., Ltd.'s logo
  เมืองสมุทรปราการ
  • ประสบการณ์ด้านการบริหาร จัดการโรงงาน มากกว่า 5 ปี
  • มีประสบการณ์ด้านการบริหารระบบคุณภาพ ISO9001
  • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี หรือสูงกว่า