• วางแผนการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบและอุปกรณ์ต่างๆ
  • สร้างเเนวคิดลดค่าใช้จ่าย
  • กำหนดวิธีเเละกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

19-Oct-20

 

Applied
  • บริหารอัตรากำลังคนให้เหมาะสม
  • พัฒนากระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
  • บริหารจัดการการใช้อุปกรณ์การผลิต/เครื่องจักรต่างๆ

14-Oct-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่