union auction public company limited
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-2 จาก 2 ตำแหน่งงาน ที่ union auction public company limited
  Union Auction Public Company Limited's banner
  Union Auction Public Company Limited's logo
  วังทองหลาง
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือปริญญาโท
  • ประสบการณ์ 5 -8 ปีขึ้นไป ในตำแหน่งที่ต้องการ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ / ประกันกลุ่ม / โบนัส
  Union Auction Public Company Limited's banner
  Union Auction Public Company Limited's logo
  วังทองหลาง
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี สาขา การบัญชี
  • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชีและการเงิน 3 - 5 ปี
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ / ประกันกลุ่ม / โบนัส