true corporation
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-26 จาก 26 ตำแหน่งงาน ที่ true corporation
  True Corporation Public Company Limited's banner
  True Corporation Public Company Limited's logo
  ห้วยขวาง
  • ปริญญาตรี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • ประสานงานกิจกรรม7ส.,การตรวจวัดคุณภาพอากาศ
  • การปฏิบัติตามระบบบริหารคุณภาพ ISO9001 ของบริษัทฯ
  True Corporation Public Company Limited's banner
  True Corporation Public Company Limited's logo
  ลาดกระบัง
  • System Analyst and Business Analyst
  • Requirements gathering methodologies and the SDLC
  • Experience in application development
  True Corporation Public Company Limited's banner
  True Corporation Public Company Limited's logo
  ห้วยขวาง
  • ครีเอทงานโปรโมทคอนเท้น
  • ประสบการณ์ 1-3 ปี ด้าน คอนเทนต์ โซเชียลมีเดีย สื่
  • วิเคราะห์ความต้องการ คิดรูปแบบและเนื้อหาเพื่อผลิต
  True Corporation Public Company Limited's banner
  True Corporation Public Company Limited's logo
  ห้วยขวาง
  • มีประสบการณ์ทำงานออกแบบอย่างน้อย 3 ปี
  • มีประสบการณ์ด้าน Motion Graphic & Video Editing,
  • Graphic สามารถทำ animate 3D ได้ และงาน vdo, clip