"TPBI Public Company Limited"
  Suggestions will appear below the field as you type
  กำลังโหลด
  กำลังโหลด
  1-1 จาก 1 ตำแหน่งงาน ที่ TPBI Public Company Limited
  ต่างประเทศ
  • ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาวิศวกรรมเครื่องกล,วิศวกรรมไฟฟ้า
  • ประสบการณ์ด้านการซ่อมบำรุงเครื่องจักรอย่างน้อย1ปี
  • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)