• Exp Collection 5-10 years
 • มีทักษะการวางแผน,การจัดการ,การบริหารทีม
 • Loan loss provision-Performing Loan ( LLP-PL )

58 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไปด้านบริหารความเสี่ยงในธนาคาร
 • เคยทำงานในธุรกิจจัดการลงทุนหรือสถาบันการเงิน

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี-ปริญญาโท สาขาบัญชี การเงิน การธนาคาร
 • ประสบการณ์ทางด้านงานตรวจสอบสินเชื่อธุรกิจขนาดย่อย
 • มีใบอนุญาต CPA หรือ CIA

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้าน Treasury, FATCA และ Volcker
 • สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้, มีภาวะผู้นำ

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • SQL Command
 • SAS Programming
 • MIS, Database management

21-Aug-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับธุรกิจจัดการลงทุน
 • จบปริญญาตรีด้าน บัญชี กฎหมาย การเงิน บริหารธุรกิจ
 • มีภาวะผู้นำ

21-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor or Master’s Degree
 • At least 5 years experience in banking/financial
 • Evaluate financial statements

18-Aug-17

 

Applied
 • วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านพัฒนาระบบ Android และ IOS
 • สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

17-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree or higher in Accounting, Finance
 • Thai Male or Female
 • 2 years’ experience in Relationship Manager

17-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Master Degree in Economics or Engineering
 • Experience in strategic sourcing and management
 • Good command in English

17-Aug-17

 

Applied
 • Trainer
 • Trainning
 • จนท.ฝึกอบรม

17-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์งานการตลาดวินาศภัย 1-2 ปี
 • มีใบนายหน้าประกันวินาศภัย

17-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher
 • banking, sale, marketing skills
 • cash management

17-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • MIS and Planning
 • Housing Product
 • Database Management

17-Aug-17

 

Applied
 • Customer Analytics
 • Campaign Management
 • SAS

17-Aug-17

 

Applied
 • Accounting Knowledge
 • Financial and taxation frameworks
 • Analysis and Report Management

16-Aug-17

 

Applied
 • economic
 • strategic planning
 • banking business

16-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher
 • Human Resource Management Skills
 • Good Command in English and MS Office skills

16-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Call Center English Skill
 • Service-minded
 • Welcome for No-Experience

16-Aug-17

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ปริญญาตรี-โท สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์สายตรงทางด้านธุรกิจ บลจ.
 • มีความรู้ความเข้าใจในการทำบัญชี

14-Aug-17

 

Applied
 • สามารถส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์
 • มีใบอนุญาต Single License และ Derivatives License
 • มีความรู้เรื่อง Trading Model

14-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล