"Thai Rotary Engineering Public Company Limited"
  Suggestions will appear below the field as you type
  กำลังโหลด
  กำลังโหลด
  1-7 จาก 7 ตำแหน่งงาน ที่ Thai Rotary Engineering Public Company Limited
  ชลบุรี
  • ปริญญาตรีสาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • ประสบการณ์การทำงานด้านความปลอดภัย
  • ความรู้ระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัย

  Painting Inspector (Contract 11 Months)

  Thai Rotary Engineering Public Company Limited
  ระยอง
  • การศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
  • ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบงานก่อสร้าง
  • มีความรู้และประสบการณ์ในระบบ ISO 9001

  Senior Contracts Executive

  Thai Rotary Engineering Public Company Limited
  ระยอง
  • Senior Contracts Executive
  • Contracts
  • Contracts Executive

  Mechanic Design Engineer

  Thai Rotary Engineering Public Company Limited
  ระยอง
  • Mechanic Design Engineer
  • Mechanic Design
  • Design Engineer
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)