• IT Manager
  • IT
  • Information Technology

01-Jun-20

 

Applied
  • การศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
  • ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบงานก่อสร้าง
  • มีความรู้และประสบการณ์ในระบบ ISO 9001

30-May-20

 

Applied
  • Mechanic Design Engineer
  • Mechanic Design
  • Design Engineer

30-May-20

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่