"Thai Hachiban Co. Ltd."
  Suggestions will appear below the field as you type
  กำลังโหลด
  กำลังโหลด
  1-7 จาก 7 ตำแหน่งงาน ที่ Thai Hachiban Co. Ltd.
  ปริมณฑล-ปทุมธานี
  • ปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาตร์ เทคโนโลยีการอาหาร
  • มีความรู้ด้านระบบประกันคุณภาพอาหาร
  • มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
  คลองหลวง
  • วุฒิปริญญาตรี สาขา Logistic หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • อายุ 30-40 ปี มีประสบการณ์ด้านขนส่งอย่างน้อย 7 ปี
  • สามารถทำงานในภาวะกดดันได้
  คลองหลวง
  • ปริญญาตรีด้านการ Logistics
  • ควบคุมดูแลและตรวจสอบรายงานสินค้าคงคลัง
  • ครอบคลุมการดูแลงานด้านการขนส่งทั้งหมดขององค์กร
  พระนคร
  • สรรหา
  • ทรัพยากรบุคคล
  • บุคคล
  พระนคร
  • Bachelor’s Degree in Human Resources
  • Prepare regular HR reporting
  • Select and manage ongoing relationships
  พระนคร
  • สอนและจัดอบรมให้ความรู้พนักงานร้านค้า
  • ดูแลและควบคุมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)