• Bachelor’s Degree in Human Resources
 • 1 years’ experience in Human Resources function
 • To administrate all company leave

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Human Resources
 • Prepare regular HR reporting
 • Select and manage ongoing relationships

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สอนและจัดอบรมให้ความรู้พนักงานร้านค้า
 • ดูแลและควบคุมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • อายุงาน 3 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
 • สถานที่ทำงาน บางลำพู พระนคร

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Factory Manager

Thai Hachiban Co., Ltd.

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • ปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาตร์ เทคโนโลยีการอาหาร
 • มีความรู้ด้านระบบประกันคุณภาพอาหาร
 • มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • ปริญญาตรีด้านการ Logistics
 • ควบคุมดูแลและตรวจสอบรายงานสินค้าคงคลัง
 • ครอบคลุมการดูแลงานด้านการขนส่งทั้งหมดขององค์กร

06-Nov-19

 

Applied
 • Bachelor’s or Master’s Degree in Accounting,
 • Experience in feasibility analysis
 • 3 years of experience in audit or internal audit.

06-Nov-19

 

Applied