• QC Manager
  • ก่อสร้าง
  • บริหารงานก่อสร้าง

07-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • เพศชาย/หญิง
  • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ/บัญชี
  • มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป

07-Nov-19

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่