taokaenoi food marketing public company limited
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-4 จาก 4 ตำแหน่งงาน ที่ taokaenoi food marketing public company limited
  Taokaenoi Food & Marketing Public Company Limited's banner
  Taokaenoi Food & Marketing Public Company Limited's logo
  ปากเกร็ด
  • International Trade Global manager
  • การส่งออก-นำเข้าสินค้าต่างประเทศ
  • การตลาด
  Taokaenoi Food & Marketing Public Company Limited's banner
  Taokaenoi Food & Marketing Public Company Limited's logo
  ปากเกร็ด
  • digital marketing
  • การวิเคราะห์และวางแผนการตลาด
  • ประสบการณ์ด้าน digital marketing 5 - 7 ปี
  Taokaenoi Food & Marketing Public Company Limited's banner
  Taokaenoi Food & Marketing Public Company Limited's logo
  ปากเกร็ด
  • มีประสบการณ์ด้านการขายสินค้าอุปโภคบริโภค 3-5 ปี
  • มีทักษะทางด้านการเจรจาต่อรอง
  • การวิเคราะห์และวางแผนการตลาด