"Supalai Public Company Limited"
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-3 จาก 3 ตำแหน่งงาน ที่ Supalai Public Company Limited
  Supalai Public Company Limited's banner
  Supalai Public Company Limited's logo
  ยานนาวา
  • มีประสบการณ์IT Support ด้าน Application,PC,Network
  • มีความรู้ด้าน SQL statementเบื้องต้น
  • ทำงานเสาร์-อาทิตย์ ได้ (เลือกหยุดวันจันทร์-ศุกร์)
  Supalai Public Company Limited's banner
  Supalai Public Company Limited's logo
  ยานนาวา
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธาหรือสาขาทีเกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์งานจัดซื้องานก่อสร้าง/โยธา 5 ปีขึ้นไป
  • มีความรู้เรื่องงานวัสดุก่อสร้าง
  Supalai Public Company Limited's banner
  Supalai Public Company Limited's logo
  ยานนาวา
  • ปริญญาตรีขึ้นไปสาขา การตลาด,เศรษฐศาสตร์หรือบริหารฯ
  • มีประสบการณ์ด้าน Event Marketing อย่างน้อย 1 ปี
  • สามารถทำงานนอกสถานที่ เเละนอกเวลาได้เป็นครั้งคราว
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)