srithai superware public company limited
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-1 จาก 1 ตำแหน่งงาน ที่ srithai superware public company limited
  Srithai Superware Public Company Limited's banner
  Srithai Superware Public Company Limited's logo

  ช่างประจำฝ่ายผลิต

  Srithai Superware Public Company Limited
  ราษฎร์บูรณะ
  • เพศชาย
  • อายุ 20 - 30 ปี
  • วุฒิ ปวช-ปวส.(ช่างกลโรงงาน,ช่างยนต์,อิเลกทรอนิกส์)