srinanaporn marketing co ltd
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-2 จาก 2 ตำแหน่งงาน ที่ srinanaporn marketing co ltd
  Srinanaporn Marketing PLC.'s banner
  Srinanaporn Marketing PLC.'s logo

  Programmer / Software Developer

  Srinanaporn Marketing PLC.
  ปริมณฑล-สมุทรสาคร
  • ประสบการณ์การพัฒนาซอฟต์แวร์ Laravel framework
  • เขียนรายละเอียดสเปคของระบบเว็บไซต์ของบริษัท
  • โบนัสตามผลงาน, ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน, ประกันชีวิต
  Srinanaporn Marketing PLC.'s banner
  Srinanaporn Marketing PLC.'s logo
  ปริมณฑล-สมุทรสาครTHB 16K - 25K /เดือน
  • ประสบการณ์งานสรรหา อบรม ไม่น้อยกว่า 2 ปีขึ้นไป
  • มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน และมีความอดทน
  • มีความกล้าแสดงออก สามารถเป็นวิทยากรได้