sirus tanya co ltd
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-3 จาก 3 ตำแหน่งงาน ที่ sirus tanya co ltd
  Sirus Tanya Co., Ltd.'s banner
  Sirus Tanya Co., Ltd.'s logo
  ปทุมวัน
  • มีประสบการณ์ด้านการขายจิวเวลรี่
  • มีความรู้ด้านจิวเวลลี่
  • สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  Sirus Tanya Co., Ltd.'s banner
  Sirus Tanya Co., Ltd.'s logo
  บางรัก
  • การศึกษาระดับปริญาตรี
  • รู้ขั้นตอนการปฏิบัติงานใน Export manual
  • ใช้ภาษาอังกฤษ (พูด/อ่าน/เขียน) ระดับดี