siam food products public company limited
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-4 จาก 4 ตำแหน่งงาน ที่ siam food products public company limited
  Siam Food Products Public Company Limited's banner
  Siam Food Products Public Company Limited's logo

  หัวหน้าแผนกระบบ Software

  Siam Food Products Public Company Limited
  สาทร
  • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์
  • มีประสบการณ์การงานดูแล Software
  • มีประสบการณ์ในการพัฒนา WEB APPLICATION
  Siam Food Products Public Company Limited's banner
  Siam Food Products Public Company Limited's logo
  สาทร
  • การศึกษาปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจ
  • 3 ปี ขึ้นไป ในการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ
  • มีความชำนาญด้าน Financial Model , Excel Spreads
  Siam Food Products Public Company Limited's banner
  Siam Food Products Public Company Limited's logo
  สาทร
  • มีประการณ์ทำงาน 1-2 ปี
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี , ทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
  • การศึกษาปริญญาตรีสาขา Logistic
  Siam Food Products Public Company Limited's banner
  Siam Food Products Public Company Limited's logo
  สาทร
  • ปริญญาตรีและหรือปริญญาโท สาขาบัญชี
  • ประสบการณ์ 8-10 ปี
  • ผ่านธุรกิจผลิต /โรงงาน / เกษตรอุตสาหกรรม