• วางแผนและบริหารจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท
  • จัดทำหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ กำกับดูแลกิจการ
  • จัดทำแบบ 56-1 และรายงานประจำปีของบริษัท

13-Aug-19

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่