sheep gadget company limited
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-2 จาก 2 ตำแหน่งงาน ที่ sheep gadget company limited
  SHEEP GADGET COMPANY LIMITED's banner
  SHEEP GADGET COMPANY LIMITED's logo
  ปทุมวัน
  • ชาย / หญิง อายุ 21-25 ปี จบปริญญาตรีในสาขาใดก็ได้
  • วุฒิ ปวส./ปวช. มีประสบการณ์การขายและบริการ 2ปี+
  • มีความชื่นชอบและ Passion ในงานขายและบริการจริงๆ