seacon co ltd
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-2 จาก 2 ตำแหน่งงาน ที่ seacon co ltd
  Seacon Co., Ltd.'s logo
  บางรัก
  • วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธาหรือสถาปัตยกรรม
  • ประสบการณ์ด้านควบคุมงานก่อสร้าง 15 ปี
  • มีใบประกอบวิชาชีพ