sahaviriya steel industries public company limited
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-3 จาก 3 ตำแหน่งงาน ที่ sahaviriya steel industries public company limited
  Sahaviriya Steel Industries Public Co., Ltd.'s banner
  Sahaviriya Steel Industries Public Co., Ltd.'s logo
  บางรัก
  • ปริญญาตรี สาขาบริหาร ,เศรษฐศาสตร์ เเละสถิติ
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีด้านการวางแผนการผลิต
  • มีความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมเหล็กพิจารณาเป็นพิเศษ
  Sahaviriya Steel Industries Public Co., Ltd.'s banner
  Sahaviriya Steel Industries Public Co., Ltd.'s logo

  ผู้จัดการบัญชี

  Sahaviriya Steel Industries Public Co., Ltd.
  บางรัก
  • ปริญญาตรี ด้านบัญชี, การเงิน
  • ประสบการณ์ 3 ปีขื้นไป ด้านการบริหาการจัดการ
  • ทำงานจันทร์-ศุกร์/สำนักงานใกล้กับ BTS สุรศักดิ์