sahacogen chonburi public company limited
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-1 จาก 1 ตำแหน่งงาน ที่ sahacogen chonburi public company limited
  Sahacogen (Chonburi) Public Company Limited's banner
  Sahacogen (Chonburi) Public Company Limited's logo
  ชลบุรี
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ เครื่องกล เคมี อุตสาหการ
  • มีความรู้และประสบกาณ์ด้านการวิเคราะห์โครงการ
  • จัดทำแผนพัฒนาการลงทุนโครงการใหม่ ๆ