• หัวหน้าฝ่าย
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี และ/หรือปริญญาโท สาขาการบัญชี
 • ประสบการณ์ ไม่น้อยกว่า 5 ปี

16-Aug-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • หัวหน้าฝ่าย
 • อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • งานทรัพยากรบุคคล งานพัสดุ งานสารบรรณและธุรการ

16-Aug-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • ระสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 7 ปี
 • มีความเป็นผู้นำ

14-Aug-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี ด้านเลขานุการ
 • มีความสามารถภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

12-Aug-19

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี

12-Aug-19

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่