ramathibodi foundation
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-4 จาก 4 ตำแหน่งงาน ที่ ramathibodi foundation
  Ramathibodi Foundation's banner
  Ramathibodi Foundation's logo
  ราชเทวี
  • IT Administrator
  • ดูแลระบบ IT ภายในสำนักงาน
  • ดูแล Network, Security
  Ramathibodi Foundation's banner
  Ramathibodi Foundation's logo
  ราชเทวี
  • ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี
  • ประสบการณ์ในการทำงาน 7 ปี ด้านบัญชี
  • มีความรู้เรื่องบัญชี การเงิน มาตรฐานทางบัญชี
  Ramathibodi Foundation's banner
  Ramathibodi Foundation's logo
  ราชเทวี
  • Sourcing วัตถุดิบ และผู้ผลิตสินค้าของที่ระลึก
  • กระบวนการผลิต เสื้อผ้า สิ้นค้า
  • วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาได้ดี
  Ramathibodi Foundation's banner
  Ramathibodi Foundation's logo
  ราชเทวี
  • ปริญญาตรี สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรืออื่นๆ
  • HR practice - end to end process
  • ประสบการณ์ในงาน HRM ไม่น้อยกว่า 5 ปี