q free thailand co ltd
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-2 จาก 2 ตำแหน่งงาน ที่ q free thailand co ltd
  Q-Free (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Q-Free (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  ลาดพร้าว
  • วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิศวกรรม ไฟฟ้า/อิเล็ก
  • ประสบการณ์ทํางาน 1-2 ปี (ยินดีรับนศ.จบใหม่)
  • มีใบอนุญาตขับขี่
  Q-Free (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Q-Free (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  ลาดพร้าว
  • วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิศวกรรม ไฟฟ้า/อิเล็ก
  • มีประสบการณ์ทํางานอย่างน้อย 2-4 ปี
  • ใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารได้ดี