• ปริญญาโท : Laws
 • ตรวจสอบกระบวนการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย
 • ประเมินและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความสนใจและติดตามข่าวสารในด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ
 • มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • การจัดทำ Financial Model เพื่อประเมินผลตอบแทน

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ศึกษาหาเทคโนโลยีและ Business Model ใหม่ๆ
 • เคราะห์ความเป็นไปได้ด้านเทคนิคในการลงทุนของ ปตท.
 • ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจไฟฟ้า

18-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลด้านธุรกิจ การตลาด ความเสี่ยง
 • แสวงหาช่องทางการทำตลาด สินค้าและบริการ
 • กำหนดกลยุทธ์ เจรจาต่อรองทางธุรกิจ

18-Nov-19

 

Applied
 • ปริญญาตรี: Survey Engineering
 • พัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์,ระบบสนับสนุนงานวิศวกร
 • สนับสนุนข้อมูล, วิเคราะห์ข้อมูล, จัดทำแผนที่,สำรวจ

15-Nov-19

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่