ptt mcc biochem co ltd
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 45 jobs at ptt mcc biochem co ltd
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's banner
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's logo

  ผู้จัดการ (170)

  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited
  Jatuchak
  • ปริญญาตรี /ปริญญาโท : การบัญชี
  • มีประสบการณ์ด้านงานตรวจสอบภายในอย่างน้อย 3 ปี
  • มีประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย 3 ปี
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's banner
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's logo
  Prakanong
  • ปริญญาโท : บริหารธุรกิจ /โลจิสติกส์
  • ต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 1 - 2 ปี
  • มีประสบการณ์ด้านวิเคราะห์ หาโอกาสทางธุรกิจ
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's banner
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's logo

  นักบัญชี (205)

  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited
  Jatuchak
  • ป.ตรีขึ้นไป : บัญชี/บัญชีเพื่อการบริหาร/การเงิน
  • ต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 5 - 7 ปี
  • ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชี/จัดทำงบการเงิน
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's banner
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's logo

  นักบัญชี (182)

  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited
  Jatuchak
  • ป.โท บัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ /การเงิน /บริหารธุรกิจ
  • ต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 3 - 5 ปี
  • ประสบการณ์ด้านการจัดทำและวิเคราะห์ตัวเลขทางการเงิน
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's banner
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's logo
  Jatuchak
  • ป.โท: บริหารธุรกิจ/การตลาด/วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • ต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 1 - 2 ปี
  • มีประสบการณ์ด้าน Food Industry
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's banner
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's logo

  นักบัญชี (016)

  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited
  Jatuchak
  • ปริญญาตรีขึ้นไป : การบัญชี /ตรวจสอบบัญชี /กฎหมาย
  • ต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 5 - 7 ปี
  • งานภาษีที่เกี่ยวข้องกับ tax compliance ที่มี BOI
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's banner
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's logo

  นักการเงิน (096-097)

  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited
  Jatuchak
  • ปริญญาโท : การเงิน /การบัญชี /บริหารธุรกิจ
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 - 2 ปี
  • ประสบการณ์ด้านบริหารจัดการงานวางแผนการบริหารเงิน
  Next